Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od Umowy

1.     Użytkownik może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia:

a)         objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika

b)         objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy w sytuacji, gdy Umowa polega na polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony

c)         dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych Umów

2.     Oświadczenie Użytkowania o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

3.     STLSH zobowiązuje się do doręczenia Użytkownikowi wraz z Umową oświadczenia o możliwości odstąpienia od zawartej Umowy.

4.     STLSH zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania Użytkownikowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymywania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5.     STLSH zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych w ten sam sposób, w jaki nastąpiła płatność za produkt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy.

6.     STLSH może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymywania przedmiotu Umowy lub potwierdzenia nadania przesyłki przez Użytkownika na placówce pocztowej.

7.     Zwrot produktu następuje na koszt Użytkownika za pomocą przesyłki poleconej nadanej na placówce pocztowej.

8.     Zwrot przedmiotu Umowy przez Użytkownika powinien nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia do Umowy.

9.     Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy:

a)    przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi STLSH nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)    STLSH wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez STLSH utraci prawo odstąpienia od umowy.

10.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

 

Postępowanie reklamacyjne

1.     Każdy Produkt kupiony w Sklepie STLSH.com może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji z zachowaniem przepisów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy.

2.     Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do kupionego Produktu) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką kurierską DHL na adres: Managing Image spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4/5, z dopiskiem: „Reklamacja STLSH.com”.

3.     Reklamacja Usługi powinna nastąpić poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularzu ,,Reklamacja” znajdującego się w załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu oraz skontaktowanie się ze Sklepem STLSH celem rozpatrzenia reklamacji.

4.     Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że STLSH niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

5.     Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep STLSH.com przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar.

6.     Sklep STLSH.com ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach:

a) zwrotu uszkodzonego Produktu,

b) zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu,

c) dostarczenia do sklepu STLSH.com Produktu niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

7.     Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym ponosi STLSH.com.

8.     Wymiana Produktu na inny Produkt jest możliwa w ciągu 30 dni od momentu otrzymania Produktu, bez podania przyczyny wymiany. Produkt musi wykazywać oznaki braku używania tzn. musi być czysty, zachować oryginalnie wszyte metki, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum. Wymiana Produktu polega na wyborze takiego samego Produktu o innych walorach (kolor, rozmiar itp.) a jeśli okaże się to niemożliwe na Produkt o takiej samej wartości. Jeśli nie będzie to możliwe to STLSH dokona zwrotu wpłaconej ceny.