Regulamin

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z PLATFORMY STLSH

 

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Platformy STLSH.PL, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Platformy STLSH.PL w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Platforma STLSH.PL prowadzona jest przez Managing Image Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 4/5, Tel: 22 299 42 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460990, NIP: 5252553497 REGON: 146-660-045 i umożliwia nabywanie pięknych Produktów przy pomocy sieci elektronicznej, pod adresem: www.STLSH.PL.

Informacje o produktach w Platformie STLSH.PL, w tym m.in. opisy oraz ceny Produktów, stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Produkty i usługi dostępne na Platformie STLSH.PL są szczegółowo oznaczone. Użytkownik ma dostęp do informacji na temat właściwości Produktów i usług, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp. Opisy składu materiałów użytych do produkcji określonych Produktów są dostarczane przez Kontrahentów, współpracujących z Platformą STLSH.PL.

Zdjęcia i prezentacje oferowanych Produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

 

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

STLSH.PL – Managing Image spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00-331 Warszawa, ul. Sewerynów 4/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000460990 , REGON 146660045, NIP 5252553497, o kapitale zakładowym 5.000 zł. Niewiele, ale tak wyszło.

Platforma STLSH.PL – sklep internetowy prowadzony przez STLSH.PL.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Platformy [www.STLSH.PL];

Sprzedający – podmiot świadczący usługi, polegające na sprzedaży towarów lub/i usług, który nawiązał z Usługodawcą współpracę, odpowiadający za przygotowanie lub wykonanie usługi dla Użytkownika na zasadach opisanych w umowie oraz Regulaminie Platformy Internetowej oraz Regulaminie Współpracy Sprzedającego z Platformą STLSH.PL;

Kupujący - Użytkownik podejmujący czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży lub zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedającym jako strona nabywająca produkt lub usługę za pośrednictwem Platformy.

Umowa sprzedaży – umowa zawierana na podstawie tego oto Regulaminu przez Użytkownika z STLSH.PL.

Regulamin – niniejszy Regulamin

Towar – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez STLSH.PL w Sklepie STLSH.PL.

Usługa – wszystkie usługi oferowane do sprzedaży przez STLSH.PL na stronie STLSH.PL.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub STLSH.PL przechowywanie informacji, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości. Trwały nośnik może stanowić wiadomość przesłana za pomocą poczty elektronicznej.

Kontakt- (e-mail, telefon, adres pocztowy)

 

 

Ogólne warunki korzystania ze sklepu

Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Platformy STLSH.PL pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać z Platformy STLSH.PL za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

Użytkownik może korzystać ze Sklepu STLSH.PL za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Do zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagane posiadanie konta na stronie Platformy STLSH.PL.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Platformie STLSH.PL.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wysłanie Użytkownikowi na podany przez niego adres mailowy dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego systemu STLSH.PL lub poprzez przekazanie Użytkownikowi na podany przez niego adres mailowy specyfikacji nabywanych Produktów lub Usług.

 

 

Rejestracja w sklepie

Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu STLSH.PL, w tym zawierania Umów, po dokonaniu rejestracji w Sklepie STLSH.PL. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym dokonywania przez Użytkownika zakupów w Platformie STLSH.PL.

Rejestracja w Platformie Internetowej STLSH.PL., jak i również korzystanie z jej funkcjonalności są nieodpłatne.

Rejestracja w Platformie STLSH.PL wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

zalogowania się na Platformie STLSH.PL za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Platformy STLSH.PL,

akceptacji Regulaminu.

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji na Platformie STLSH.PL, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Platformie STLSH.PL, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Platformu STLSH.PL (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu, jako Użytkownika

W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji, Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy sprzedaży, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Platformie STLSH.PL.

Z chwilą rejestracji, w Platformie STLSH.PL tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Platformy STLSH.PL w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Platformie STLSH.PL

 

 

Zawarcie umowy

W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie STLSH.PL.

Kupujący mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie STLSH.PL danych Kupującego niezbędnych do dostawy Produktu lub Usługi  oraz systemowego wygenerowania faktury VAT. W przypadku posiadania konta Użytkownika nie jest wymagane ponowne podawanie danych w przypadku zawarcia kolejnej Umowy sprzedaży.

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktu z dostępnej oferty Platformy STLSH.PL, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

Kupujący ma możliwość dokonywania modyfikacji zamówienia, jak i danych teleadresowych do dostawy Produktu oraz wystawienia faktury VAT do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „potwierdź zamówienie”.

Potwierdzenie przez Kupującego złożenia zamówienia (zatwierdzenie przyciskiem „potwierdź zamówienie”) stanowi ofertę Użytkownika złożoną STLSH.PL w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na podany w zamówieniu adres mailowy komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Kupującego. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Platformę STLSH.PL oferty nabycia Produktów przez Kupującego.

Składając zamówienie Kupujący ma świadomość istnienia po jego stronie zobowiązania do uiszczenia płatności za zamówiony produkt.

Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem ze Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu powinien niezwłocznie skontaktować się z Platforma STLSH.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować o rezygnacji z zamówienia.

W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia Umowy, STLSH.PL zobowiązuje się do wydania Kupującemu dokumentu zawartej Umowy lub potwierdzenia jej zawarcia w formie pisemnej lub za jego zgodą na trwałym nośniku.

STLSH.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku:

gdy dane teleadresowe Kupującego są niezgodne z prawdą,

transakcja nie została zautoryzowana w systemie DotPay lub przelewu bankowego,

płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym terminie10 dni.

 

 

Zapłata ceny

Podstawowym środkiem płatności w systemie są PLN.

Ceny Produktów w STLSH.PL są cenami brutto i podawane są w złotych polskich oraz w punktach. Nie zwierają kosztów przesyłki.

Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Kupującego. Platforma STLSH.PL umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym oraz przez DotPay.

Podana cena wiąże strony od momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Platformie STLSH.PL, które nastąpią po przesłaniu Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

STLSH.PL zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o wszelkich dodatkowych płatnościach związanych z zawarciem i realizacją Umowy w momencie wyrażania zgody przez Kupującego na jej zawarcie.

 

 

Dostawa

Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem systemu Paczka w Ruchu, lub za pomocą kuriera.

Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

Przewidywany czas dostawy to dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach gdy czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni, STLSH.PL zobowiązuje się poinformować o zaistniałej sytuacji Kupującego w celu potwierdzenia przez niego zamówienia.

STLSH.PL nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

 

Ochrona danych osobowych

 

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

STLSH.PL przywiązuje dużą wagę do spełnienia wymagań wynikających z RODO. Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące stosowania przez STLSH.PL nowych regulacji z zakresu ochrony danych osobowych.

 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest STLSH.PL.

 

STLSH.PL przetwarza Państwa dane osobowe tzn. zbiera je, utrwala, przechowuje, usuwa lub niszczy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek bez nich nie będziemy w stanie prawidłowo wykonać zawartej umowy np. deweloperskiej, lub zgodnie z prawem wystawić faktury.

 

STLSH.PL może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 

  • zawarcia i wykonania umów sprzedaży lub innych umów związanych z działalnością STLSH.PL – przez czas trwania umowy i przedawnienia wynikających z niej roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b RODO);

 

  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, np.: wynikających z ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości - przez czas, w którym przepisy szczególne nakazują przechowywać takie dane (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);

 

  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne: obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju sprzedaży, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 pkt f RODO);

 

  • jeśli klient wyrazi zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu administrator będzie przetwarzać te dane (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).

 

Odbiorcami przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą być banki lub podmioty pośredniczące w usługach płatniczych.

 

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz umożliwienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 

prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane STLSH.PL przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii;

 

prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 

prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła do STLSH.PL;

 

prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  STLSH.PL nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych;

 

prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje STLSH.PL o zmianie swoich danych osobowych;

 

prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, w tym profilowania a także sprzeciw wobec oraz przetwarzania danych celach marketingowych;

 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

STLSH.PL bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw.

 

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich STLSH.PL przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych.

 

Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla naszej firmy. STLSH.PL wdrożył więc i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto wszelkie informacje dotyczące relacji Klient – STLSH.PL stanowią prawnie chronioną tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

Informujemy, że STLSH.PL nie przekazuje Państwa danych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu Klientów.

 

 

Prawo odstąpienia od Umowy

Kupujący może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia:

objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego

objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy w sytuacji, gdy Umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony

zawarcia umowy w przypadku pozostałych Umów

Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do STLSH.PL przed jego upływem.

STLSH.PL zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych w ten sam sposób, w jaki nastąpiła płatność za produkt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, chyba, że zażyczy sobie zwrotu na inny rachunek.

Jeżeli w związku z Umową Sprzedaży (w tym w szczególności w związku z odstąpieniem od niej lub realizacją uprawnień związanych z wadliwością Produktu) Kupujący otrzyma zwrot jakiejkolwiek kwoty od Sprzedającego będzie on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Usługodawcę (z uwagi na fakt, że Usługodawca może, we współpracy ze Sprzedającym, uczestniczyć w procesie dokonywania rozliczeń). Jeżeli Klient otrzyma zwrot jakiejkolwiek kwoty z tego samego tytułu od Sprzedającego i od Usługodawcy lub jeżeli kwota otrzymana przez niego od Usługodawcy będzie przewyższała należną mu kwotę, będzie on zobowiązany do zwrotu nadwyżki przekraczającej należną mu kwotę na rzecz Usługodawcy do wysokości kwoty otrzymanej od niego.

Kupujący jest zobowiązany do przesłania zwracanego produktu do Sprzedającego (marki) według specyfikacji udostępnionej przez STLSH.PL

STLSH.PL może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymywania przedmiotu przez Sprzedającego.

Zwrot produktu następuje na koszt Kupującego za pomocą przesyłki poleconej nadanej na placówce pocztowej.

Zwrot przedmiotu Umowy przez Kupującego powinien nastąpić w terminie 14 dni licząc od dnia odstąpienia do Umowy.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy:

przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi STLSH.PL nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy w wyniku korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

Postępowanie reklamacyjne

Każdy Produkt kupiony w STLSH.PL może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji z zachowaniem przepisów z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy.

Wszelkie reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży są załatwiane pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. W przypadku reklamacji - prosimy o wysłanie wiadomości do Administratora na adres e-mail studio@STLSH.PL.

Wymiana Produktu na inny Produkt jest możliwa w ciągu 30 dni od momentu otrzymania Produktu, bez podania przyczyny wymiany.

 

Przerwy techniczne

STLSH.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy STLSH.PL spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

STLSH.PL zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Platformy STLSH.PL spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Platformy STLSH.PL. Jednocześnie STLSH.PL zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu STLSH.PL powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu STLSH.PL.

  

Newsletter

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach polskich projektantów poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez STLSH.PL treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym.

Aby świadczyć usługę Newslettera, Usługodawca przetwarza tylko nazwy adresów e-mail Użytkowników.

Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

 

  

Postanowienia końcowe

STLSH.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu STLSH.PL. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających ze sklepu STLSH.PL.

W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie Serwisu, STLSH.PL poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu Serwisu. W okresie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia, Użytkownik może rozwiązać Umowę Obsługi Użytkownika w trybie natychmiastowym. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z tej możliwości, oznacza to, że zaakceptował Regulamin Serwisu w zmienionym brzmieniu z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zmiana Regulaminu może być również przeprowadzona w ten sposób, że w trakcie logowania do Konta Użytkownik będzie miał możliwość zapoznania się i zaakceptowania nowego brzmienia Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje w takim wypadku zmiany Regulaminu, Umowa Obsługi Użytkownika ulega rozwiązaniu z upływem 14 dni kalendarzowych od daty odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, chyba że Użytkownik w tym czasie zaakceptuje zmianę Regulaminu.

STLSH.PL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Produktów w ofercie Platformy STLSH.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty Platformy STLSH.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie STLSH.PL, jaki również ich modyfikacji.

Kupujący, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie z Platformy STLSH.PL zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Produktów oferowanych przez Platformę STLSH.PL.

Do Umowy sprzedaży Produktów i Usług na portalu STLSH.PL stosuje się prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy polskiego Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Platformy STLSH.PL.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 23.01.2017

 

 

REGULAMIN WSPÓŁPRACY SPRZEDAJĄCEGO Z SERWISEM INTERNETOWYM STLSH.PL

 

 

Postanowienia ogólne:

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy Managing Image Sp. z o. o. ze Sprzedającymi w ramach Platformy STLSH.PL

Warunkiem rozpoczęcia współpracy z Managing Image Sp. z o. o. w ramach Platformy STLSH.PL  jest rejestracja w Platformie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zaakceptowanie treści regulaminów a także założenia profilu w Platformie STLSH.PL . Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Managing Image Sp. z o. o. może świadczyć inne usługi związane z Platformą STLSH.PL, których rodzaje i zakres określane są w odrębnych regulaminach.

 

Definicje

W Regulaminie następujące słowa i wyrażenia będą miały poniżej przypisane im znaczenia, za wyjątkiem przypadków, gdy z kontekstu wyraźnie wynika co innego:

Usługodawca oznacza spółkę Managing Image z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 4/5 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460990, NIP: 5252553497 REGON: 146-660-045.

Platforma STLSH.PL - strona internetowa umieszczona pod adresem: [www.STLSH.PL.pl oraz www.STLSH.PL] oraz usługi oferowane za jej pośrednictwem.

Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu Internetowego [www.STLSH.PL];

Sprzedający – podmiot świadczący usługi [polegające na sprzedaży towarów lub/i usług], który nawiązał z Usługodawcą współpracę, odpowiadający za przygotowanie lub wykonanie usługi dla Użytkownika na zasadach opisanych w umowie oraz Regulaminie Serwisu Internetowego oraz Regulaminie Współpracy Sprzedającego z Platformą STLSH.PL;

Kupujący - Użytkownik podejmujący czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży lub zawierający umowę sprzedaży ze Sprzedającym jako strona nabywająca produkt lub usługę za pośrednictwem serwisu.

Regulamin – Regulamin Współpracy Sprzedającego z Platformą STLSH.PL stanowiący integralną część Umowy o Współpracę.

Umowa o Współpracę – umowa o świadczenie usług, ze wszelkimi zmianami, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Usługodawcą szczegółowo określająca zasady i warunki ich współpracy.

Usługa – wszystkie usługi świadczone przez Platformę STLSH.PL Sprzedającemu na zasadach opisanych w Umowie o Współpracę oraz Regulaminie.

Baza Serwisu – zamieszczone w Serwisie informacje na temat Sprzedającego na podstawie przekazanych przez Sprzedającego materiałów lub wprowadzone bezpośrednio przez Sprzedającego.

Konto Sprzedającego – zamieszczone przez Sprzedającego lub Usługodawcę w Serwisie informacje dotyczące Sprzedającego, w szczególności dane niezbędne do dokonywania przez Użytkowników Serwisu zakupu Produktów i Usług oferowanych przez Sprzedającego. Konto Sprzedającego umożliwia korzystanie z Usług Platformy STLSH.PL po uprzednim zalogowaniu przez osoby uprawnione przez Sprzedającego. Logowanie możliwe jest po stworzeniu Konta Sprzedającego przez Usługodawcę i udostępnienia przez niego aplikacji on-line. W ramach Konta Sprzedającego Usługodawca zapewni Sprzedającemu:

 

Zakres usług platformy STLSH.PL

Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

Świadczenie Usługi przez Usługodawcę następuje poprzez zamieszczenie w Platformie STLSH.PL oferty Sprzedającego. Oferta Sprzedającego zostaje umieszczona przez samego Sprzedającego lub Usługodawcę na podstawie dostarczonych przez Sprzedającego informacji o tej ofercie.

Usługodawca zapewnia Sprzedającemu niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie współpracy z Platformą STLSH.PL.

 

Umowa o współpracę

Przedmiot umowy

Na podstawie rejestracji w Serwisie i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, Usługodawca umożliwia Sprzedającemu dostęp do usług, umożliwiających Sprzedającemu korzystanie z platformy, za pośrednictwem którego Kupujący będą mogli dokonywać zakupu usług i towarów oferowanych przez Sprzedającego na podstawie zawieranych poprzez Sprzedającego Umów Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Serwisu.

 

Zawarcie umowy

Warunkiem nawiązania współpracy z Platformą STLSH.PL jest dokonanie przez Sprzedawcę rejestracji w serwisie. Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Platformie STLSH.PL, za pośrednictwem którego podaje się dane Sprzedającego

Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwi nawiązanie współpracy z STLSH.PL.

Dokonując rejestracji oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy Sprzedający oświadcza i gwarantuje Usługodawcy, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o takiej zmianie celem ich aktualizacji.

Po wysłaniu formularza Sprzedający otrzymuje od Usługodawcy, na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz informację o dostępie do Konta Sprzedającego.

Sprzedający dokonując rejestracji oraz wypełniając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu Współpracy Sprzedającego z Platformą STLSH.PL oraz  zobowiązuje się do:

korzystania z Platformy STLSH.PL w sposób zgodny z prawem, w tym do nieumieszczania w ramach Platformy STLSH.PL jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i postanowieniami Regulaminu i nienaruszania przy tym praw osób trzecich ani dobrych obyczajów, w tym w szczególności w taki sposób, by nie naruszyć dobrego imienia Usługodawcy oraz jego uprawnień do Platformy, ani nie zaburzyć funkcjonowania Platformy;

Sprzedawca w ramach Usług ma możliwość zamieszczać towary dotyczące ich Treści na serwerach Usługodawcy, a następnie umożliwiać ich publikację

do powstrzymania się od publikowania w Platformie jakichkolwiek treści reklamowych lub promocyjnych nie dotyczących przedmiotu sprzedaży [usługi lub produktu] określonego w Umowie o Współpracę oraz Regulaminach;

należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zawartych przez niego Umów, w tym Umowy o Współpracę oraz umów sprzedaży zawieranych z Użytkownikami Platformy;

zagwarantowania, że oferowane przez Sprzedającego Usługi i/lub są wolne od wad fizycznych;

nadawania przesyłek

wyrażenia zgody na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych przez Sprzedającego w Platformie do prezentacji oferty Produktów i/lub Usług Sprzedającego oraz do promocji samego Platformy STLSH.PL w ramach Platformy oraz w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Usługodawcę bądź z nim współpracujących;

przekazywania w sposób zgodny ze stanem rzeczywistym informacji dotyczących wykonania Umowy Sprzedaży [w tym w szczególności dotyczących dostarczenia Produktu lub Usługi], ilekroć Regulamin przewiduje przekazywanie takich informacji lub Usługodawca zwróci się do niego z takim zapytaniem;

dochowywania wszelkich terminów wymaganych treścią Regulaminu oraz przepisami prawa, w szczególności Czasu realizacji Zamówienia i zwrotu świadczenia w razie odstąpienia od umowy

opatrzenia i opisania Towarów w sposób zgodny z prawdą i prawem, kompletny i nie wprowadzający w błąd Użytkowników, oraz zamieszczenie Towaru w kategorii najściślej odpowiadającej danemu produktowi

Usługodawca jest uprawniony do przesyłania Użytkownikowi, na podane przez niego adresy e-mail, wiadomości e-mail z zawartą między nim a Sprzedającym Umową Sprzedaży.

 

Warunki techniczne

Korzystanie z Platformy STLSH.PL wymaga posiadania komputera o zaprezentowanych poniżej wymaganiach technicznych: Dowolny z zainstalowaną przeglądarką internetową w wersji IE 10.x, Chrome 26.x, Firefox 24.x lub nowszą oraz z zainstalowanymi wtyczkami Flash Player or Unity 3d. Kolor nie gra roli :)

 

Odpowiedzialność

Usługodawca nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Sprzedającego z Kupującymi. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym ponoszą strony tej umowy.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z zawarciem lub niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży.

Usługodawca nie jest stroną umowy sprzedaży.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, a zainicjowanego na pośrednictwem Platformy.

Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność Produktów i/lub Usług prezentowanych przez niego w ramach Platformy.

Usługodawca jest uprawniony ale nie jest zobowiązany do wprowadzania modyfikacji w funkcjonowaniu Platformy, w tym w szczególności do umożliwiania korzystania z dodatkowych funkcji.

Sprzedający ponosi wobec Usługodawcy pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością którychkolwiek z oświadczeń i gwarancji Sprzedającego.

Naruszenie postanowień Regulaminu może pociągnąć za sobą według dowolnego uznania Usługodawcy, następujące skutki:

  1. ostrzeżenie skierowane do Sprzedawcy przez Usługodawcę,
  2. usunięcie Towarów i dotyczących ich Treści,
  3. usunięcie lub zawieszenie konta wraz ze wszystkimi umieszczonymi w jego ramach Towarami i Treściami
  4. uniemożliwienie sprzedawcy dokonania powtórnej Rejestracji.

Sprzedawca, którego Konto zostało usunięte lub zawieszone, musi posiadać zgodę Usługodawcy na ponowną Rejestrację.

Sprzedawca, którego Treść lub Konto zostało usunięte z powodu naruszenia praw innej osoby lub postanowień Regulaminu, w tym w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji, może odwołać się od takiej decyzji drogą wskazaną w Kontakcie.

Niezależnie od powyższego, Usługodawca jest uprawniony do dalszych, prawem przewidzianych działań, w szczególności do zawiadomienia odpowiednich organów państwowych, właściwych w sprawach zapobiegania i ścigania danego rodzaju przestępstw.

Sprzedawca zobowiązuje się, iż w sytuacji wystąpienie przeciwko Usługodawcy podmiotu trzeciego z roszczeniami dotyczącymi zamieszczonych przez Sprzedawcę Towarów i Treści, Sprzedawca ten wstąpi w miejsce Usługodawcy do sprawy oraz przejmie wszelkie koszty związane ze sprawą, w tym koszty ewentualnego postępowania sądowego i ustalone w drodze ugody lub zasądzone kwoty odszkodowań czy kar. W przypadku gdyby Usługodawca spełnił takie roszczenia, Sprzedawca będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych z tego tytułu przez Usługodawcę kosztów, w szczególności kosztów pomocy prawnej.

 

 

Warunki finansowe

Usługodawca przysługuje wynagrodzenie z tytułu Umowy świadczenia Usługi w wysokości prowizji odliczanej od każdej zawartej za pośrednictwem Serwisu Umowy Sprzedaży. Prowizja jest ustalana indywidualnie ze Sprzedającym.

Na czas trwania Usługi, Sprzedawca udziela Usługodawcy pełnomocnictwa do przyjmowania w jego imieniu od Kupujących ceny Towaru oraz kosztów dostawy, a także do dokonywania, w jego imieniu zwrotów na rzecz Kupującego ceny Towaru lub kosztów dostawy.

Usługodawca, jako pełnomocnik nie jest drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu Sprzedawcy. Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienia do udzielania pełnomocnictw dalszych.

Sprzedawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługodawcę prowizji, o której mowa powyżej, z kwoty Zamówienia uiszczonej przez Kupującego Usługodawcy.

Rozliczenie pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą następuje poprzez wypłatę na rachunek bankowy Sprzedawcy wartości Zamówienia po potrąceniu prowizji. Rozliczenie za łączną wartość sprzedanych Towarów następuje do 7 (siedmiu) dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę. Faktura wystawiana jest po 14 (czternastu) dniach od dostarczenia Towaru do Kupującego w dwóch transzach rozliczeniowych: 1 (pierwszego) i 15 (piętnastego) dnia miesiąca. W przypadku kiedy dni te wypadają w dni ustawowo wolne od pracy, rozliczenie jest wykonywane w najbliższym następnym dniu roboczym. 

Rozliczeniu podlegają jedynie opłacone Zamówienia oraz te, które mają podaną przez Sprzedawcę datę wysyłki Towaru. Usługodawca przyjmuje, że w przypadku braku podanej daty wysyłki Towaru, Sprzedawca nie zrealizował Zamówienia.

Usługodawca może obniżyć wartość prowizji w przypadku indywidualnych uzgodnień pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą.

 

Okres obowiązywania i prawo odstąpienia od umowy

Umowa o Współpracę zawarta jest na czas nieokreślony i może być wypowiedziana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca, w formie pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia doręczonego drugiej Stronie.

Usługodawca może jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę o Współpracę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnego, pod rygorem nieważności, oświadczenia doręczonego Sprzedającemu, w przypadkach określonych Umową o Współpracę.

Każda ze Stron może jednostronnie rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w Umowie o Współpracę.

 

Prawo własności intelektualnej

Usługodawca korzysta z utworów umieszczonych w Platformie STLSH.PL zgodnie z prawem. Wykorzystywanie utworów bez zgody Usługodawcy jest naruszeniem praw autorskich Usługodawcy oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Platformy.

Sprzedający upoważnia Usługodawcę do korzystania z logo Sprzedającego, w szczególności poprzez jego umieszczenie w Platformie w celach informacyjnych i promocyjnych, w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy o Współpracę.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony niniejszym zgodnie oświadczają i potwierdzają, iż na podstawie niniejszej Umowy o Współpracę nie dochodzi do przeniesienia jakichkolwiek praw do Platformy, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych do Platformy.

Usługodawca posiadający wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze Treści niezwłocznie podejmuje działanie w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do takiej Treści.

Usługodawca przyjmuje zawiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną, na adres wskazany w Kontakcie.

Zawiadomienie o zarzucanym naruszeniu praw własności intelektualnej powinno zawierać następujące informacje: wskazanie utworu chronionego prawem własności intelektualnej, któremu zarzuca się naruszenie tych praw lub w przypadku, gdy jedno zawiadomienie dotyczy wielu utworów chronionych, dokładny wykaz takich utworów oraz okoliczności wskazujące na podstawy naruszenia praw wyłącznych, dane kontaktowe osoby zgłaszającej, jak również deklarację działania w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane Treści są bezprawne.

Użytkownik ma obowiązek ponoszenia wymaganych opłat, które należą się twórcy, wykonawcy lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi z tytułu zamieszczania w Serwisie Internetowym utworu.

 

Licencje

Zamieszczając na Platformie treści dotyczące Sprzedającego oraz oferowane przez niego Produkty i/lub Usługi, Sprzedający udziela Usługodawcy  nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji na czas nieokreślony na korzystanie i rozporządzanie w części lub w całości daną treścią, w szczególności wchodzącymi w ich zakres utworami i znakami towarowymi należącymi do Sprzedającego, w zakresie niezbędnym dla świadczenia, rozpowszechniania i promocji Platformy STLSH.PL oraz Usług, w tym opracowywanie na jej podstawie utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt.5.5.2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

Powyższa licencja nie wygasa z chwilą usunięcia przez Sprzedawcę z Platformy STLSH.PL treści dotyczącej Sprzedającego oraz oferowanych przez niego Produktów i/lub Usług.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Sprzedający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Platformy STLSH.PL przekazanych na podstawie niniejszej Umowy o Współpracę, jedynie w celu realizacji zamówień.

Administratorem zbiorów danych osobowych Użytkowników Platformy STLSH.PL jest Usługodawca.

Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy o Współpracę oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 t.j.) o ochronie danych osobowych, a w szczególności art. 36 – art. 39 oraz treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1024).

 

Reklamacje

Sprzedający może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni, licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

Reklamację można złożyć na adres: studio@STLSH.PL Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę Sprzedającego, jego adres e-mail, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Sprzedającego związane ze składaną reklamacją.

Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Usługodawca może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Sprzedający  otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail wskazany w zgłoszonej reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Platformy STLSH.PL.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Sprzedający może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy o Współpracę tylko i wyłącznie za zgodą Usługodawcy.

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz Umową o Współpracę będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory związane z realizacją Umowy o Współpracę będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji Usługi przez Usługodawcę, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji.

Powyższe postanowienia Regulaminu nie wyłączają prawa Usługodawcy do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych.

Załączniki do Regulaminu Serwisu stanowią jego integralną część.